OMOSS_POUNEH

Historik

Geriatrik Specialisten etablerades 2014 och har fram till 2017 varit involverad i läkarinsatser inom SÄBO-verksamhet genom läkarbemanning av andra aktörer bland annat Curera och Legevisiten. 

Sedan 2017 har Geriatrik Specialisten skrivit eget avtal med Region Stockholm (f.d.Stockholms läns landsting) för att driva läkarinsatser inom SÄBO verksamhet i hela Stockholms län.

Om oss

Vi är en liten organisation med alla dess fördelar, med unga och ambitiösa dock erfarna läkare. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda en hög grad av kvalite genom tillgänglighet, flexibilitet och anpassningsbarhet.
Till skillnad från många är vår ambition inte att vara störst, utan vår ambition är att erbjuda bästa kvalite och därmed vara det självklara valet.

Våra läkare är specialister i geriatrik och internmedicin med många års erfarenhet inom geriatrik, ASIH, hemsjukvård, palliativ vård samt SÄBO.

Vi har en växande äldre befolkning i Sverige med varierande behov och med olika bakgrund och kulturer. Utmaningarna är stora och många äldre har komplexa vårdbehov och såväl somatiska som psykiska sjukdomar. Geriatrik Specialisten har hälsa, trygghet och respekt i fokus samt en gedigen och lång erfarenhet inom äldreomsorgen.

För att kunna nå målet med kvalitativ vård krävs ett brett och nära samarbete med andra yrkeskategorier inom vården. Vårt mål och vår ambition är att skapa en trygg tillvaro för våra vårdtagare på våra boenden samt en harmonisk arbetsmiljö för vår personal.

Vårt främsta mål är att ge våra boenden en god vård och ökad livskvalitet och se till att deras individuella medicinska behov tillgodoses.
Vi har även målsättningen att verka för ett nära samarbete med anhöriga till våra boenden, kommunal omsorg samt övriga vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdslagen vilar på en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner.

Vår verksamheten bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

För att kunna nå våra uppsatta mål behövs:

 • Tillgänglighet, lyhördhet och flexibilitet.
 • Hög kompetens om geriatriska/multisjukas behov.
 • Dialog med hälso- sjukvårdspersonal främst sjuksköterskor.
 • Kontinuerlig kommunikation med boende och deras anhöriga.
 • Tydliga och klara besked/planering.
 • Utbildning av personal kring palliativ vård och livets slutskede.

Som medicinskt ansvarig organisation är vi aktiva med att hålla oss uppdaterade gällande landstingets senaste krav för:

 • Säker medicinering för boende i SÄBO.
 • Regelbundna ronder på boenden.
 • Regelbundna medicingenomgångar.
 • Årlig läkemedelsgenomgång med tillhörande provtagningar.
 • God planering för vaccination.
 • Tillgång till akut- och buffertförråd.
 • Tillgänglighet för akutbesök inom 2 timmar.
 • Hög kompetens om geriatriska/multisjukas behov.
 • Dialog med hälso- sjukvårdspersonal.
 • Kontinuerlig kommunikation med boenden och deras anhöriga.
 • Tydliga och klara besked/planering samt tillgänglighet.
 • Utbildning av personal kring palliativ vård och livets slutskede.

Vi har investerat i journalsystemet TakeCare, som ger läkarna tillgång till samtliga patienters journaler och dess historik. Sjuksköterskorna på boendet får tittaccess för de patienter som är listade på boendet.
Vi har även stöd för NPÖ (Nationell PatientÖversikt) i våra journalsystem som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare. Vi har avtal med Karolinska Universitetssjukhuset om laboratoriemedicinska tjänster och alla aktuella röntgenremittenter.