Med kvalité i fokus

Läkartjänster enligt avtal med
Region Stockholm.

Vi har avtal med Region Stockholm (f.d. SLL) för att bedriva läkarinsatser
inom SÄBO (särskilt boende) i hela Stockholms län.

Vi har även samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Välkommen till Geriatrik Specialisten

Nyheter kring Covid-19:

  • Rådande besöksförbud på äldreboenden på grund av corona upphävt f.o.m 1a Oktober.
  • Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset.
  • I nuläget samordnas all undersökning och provtagning via infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Senaste nytt :

 • Vaccinationskampanj för influensavaccination start i November.
 • Ingen aktuell information om Vaccination för Covid för tillfället.

Det har tyvärr uppstått en restsituation på läkemedlet Mianserin Mylan, filmdragerad
tablett. Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara tillgängligt igen tidigast i slutet av juli
2019. Restsituationen omfattar alla styrkor (10mg, 30mg och 60mg) och
förpackningsstorlekar, och utbytbara alternativ saknas.
Svensk Dos uppmanar därför alla förskrivare att snarast se över förskrivningar av Mianserin
filmdragerad tablett i dospåsarna och ändra till alternativt läkemedel. I annat fall ber vi
förskrivare att ändra befintlig dispenserbar ordination till originalförpackning för att
patienter, om möjligt ska kunna hämta läkemedlet på lokalt apotek.
Närmaste dispenserbara alternativ är Mirtazapin som finns tillgänglig i styrkorna 15mg,
30mg och 45mg. Svensk Dos dispenserar även Brintellix, Duloxetine, Edronax och Venlafaxin
som alla har en liknande ATC-kod som Mianserin.
När Mianserin filmdragerad tablett finns tillgänglig igen är det upp till förskrivande läkare att
vid behov återinsätta läkemedlet i dospåsarna.
Svensk Dos AB
2019-05-16

Nu finns information om de ny avtalen inom klinisk laboratoriemedicin publicerade på Vårdgivarguiden.
Tjänsterna riktar sig till remittenter utanför akutsjukhusen. Driftstart är 27 april 2019.

https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/02-vardutbud-och-remittering/04-medicinsk-service/utbudet-av-laboratorietjanster-utanfor-akutsjukhusen.pdf

För vidare information om provtagningsmaterial och rutiner vänligen ta kontakt med angivna kontaktpersoner.

Mer information publiceras löpande på Vårdgivarguiden.

Nya medicinska underlag till Arbetsförmedlingen

Blanketter för medicinska underlag vid sjukfrånvaro.

Kategorier: Patientadministration

Planerat underhållningsarbete i Färdtjänstens system

Mellan kl. 23.30 den 22 mars och kl. 09.30 den 23 mars.

Kategorier: Information från Region Stockholm, IT-stöd och e-tjänster

Kostnaden för inhyrd personal momsbeläggs från 1 juli

Momskostnader vid inhyrning av personal kompenseras inte.

Kategorier: Avtal och uppdrag

Akutläkemedelsförrådslistan har uppdaterats i enlighet med nytt sortiment upphandlat från och med den 1 mars 2019.

Aktuell lista kan även hittas på, https://janusinfo.se/download/18.7c5fa521167c5a9738313ae5/1551432841137/

Alla Pascal användare (både läkare och sjuksköterskor) behöver ändra sitt förvalda dosapotek första gången de öppnar Pascal efter 24 februari – se bifogat dokument.

https://www.vardgivarguiden.se/pascal

Förfrågningsunderlag för vårdval ”Läkarinsatser i särskilt boende för äldre” kommer att ändras från och med 2019-05-01 enligt beslut av avtalsutskottet 2019-02-06. I bifogat beslut och ändringsmeddelande framgår de större ändringar som ingår samt det nya förfrågningsunderlaget. Det nya förfrågningsunderlaget publiceras även på Vårdgivarguiden.

Den 24 februari 2019 tar Svensk Dos över ansvaret för dosförpackade läkemedel till alla patienter inom SLL och Region Gotland. Patienter och vården får brev med information, men vi vill genom detta extra utskick försöka nå alla berörda.
Utskick brevledes gick ut till patienter och vårdboenden/enheter under december 2018. Vecka 4 2019 gick ett nytt utskick till enheter/vårdboenden och ytterligare ett utskick till patienter planeras i slutet av januari alternativt under februari.

Den 14 november 2018 infördes en ny utskrivningsprocess, i enlighet med lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. För den somatiska vården innebar detta nya arbetssätt, förändrad ansvarsfördelning samt utrullning av en uppdaterad version av WebCare, som anpassats till de nya arbetssätten. Under våren 2019 kommer landstinget och kommunerna att inleda en länsgemensam uppföljning av den nya utskrivningsprocessen, med syftet att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter. Inom ramen för detta arbete genomförs en serie dialogmöten med berörda aktörer.

Viktiga förändringar

 • Atrovent inhalationsspray 20 mikrog/dos  . Upptas på listan
  Atrovent inhalationsspray vid akut infektionsutlösta besvär är minst lika bra som Combivent. Är snabbare och enklare att hantera. Airomir inhalationsspray och spacer finns redan med i listan.
 • Rocephalin med lidokain inj 1g . Upptas på listan
 • Nystimex Oral susp 100000 IE/ml vid oral candidos. Upptas på listan
 • Amlodipin Accord tabl 5 mg vid högt blodtryck . Upptas på listan

Föreslagna preparat som inte upptas på listan

 • Haldol oral lösn 2 mg/ml 
  Risk för indikationsglidning.
 • Flumazenil Fresenius Kabi inj 0,1 mg/ml
  Svårstyrt, risk för kramper.
 • Lidokain APL munhålepasta 5 %
  Inget akut läkemedel.
 • Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml
  Inget akut läkemedel.
 • Fentanyl depotplåster 12 mikrog/timme
  Inte för akuta smärttillstånd.
 • Buprenorphine depotplåster 5 mikrog/timme
  Ej lämpligt som smärtlindring för en instabil smärta i livets slutskede.
 • Buccolam munhålelösning 2,5 mg
  Saknar indikation vid svår oro. Vid känd epilepsi kan preparatet förskrivas på recept. Stesolid Rektal Prefill rektallösning 10 mg finns på listan.

För mer information,  se dokumentet ”Akutläkemedelsförrådlistan 2019 – förändringar”.

Aktuell lista kan även hittas på, https://www.janusinfo.se/praktiskinformation/akutlakemedelsforrad .

Observera att det kan dröja några dagar tills nya listan syns i beställningssystemet Proceedo p.g.a. helger.

Viktig information vid leveransproblem

För att underlätta vid leveransproblem utökades Akutläkemedelsförrådslistan tidigare. Utbytbara alternativ till de läkemedel som finns upptagna på listan går också att beställa.

I första hand ska de varunummer som finns upptagna på Akutläkemedelsförrådslistan beställas. Övriga varunummer ska endast användas då läkemedlen på listan inte är tillgängliga, till exempel vid leveransproblem. Den utökade listan syns enbart i beställningssystemet Proceedo.

Toggle Content